دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

امور پشتیبانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شرح وظایف امور پشتیبانی:

  • کنترل حضور و غیاب و اصلاح ورود وخروج کارکنان
  • پشتیبانی سامانه چارگون
  • گزارش دهی از عملکرد ادارات تابعه
  • به روزرسانی سایت حوزه معاونت آموزشی و درج اطلاعیه و اخبار بر روی سایت