دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

همکاران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

همکاران:

آقای مهندس اکبریان                   کارشناس             داخلی 2231

- مسئول حضور و غیاب کارکنان،پشتیبانی سامانه چارگون و گزارش دهی از عملکرد ادارات تابعه طبق دستور سرپرست مافوق

 

خانم سراوانی                         کارشناس             داخلی 2270

-مسئول به روز رسانی سایت و درج اطلاعیه و اخبار مربوط به حوزه معاونت آموزشی