دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

همکاران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

همکاران:

آقای سیفی                        مسئول خدمات امورعمومی معاونت                  داخلی2230

- مسئول پیگیری درخواست های خرید داخلی و تدارکات آزمون، تهیه و تحویل وسایل مصرفی مورد نیاز کارکنان