صورت جلسات سال 1401

 

شماره 

 

زمان برگزاری

 

صورت جلسات

62

دی ماه

صورت جلسه شصت و دوم

61

آبان ماه

صورت جلسه شصت و یک

60

شهریور ماه

صورت جلسه شصتم
59

مرداد ماه

صورت جلسه پنجاه و نهم
58

خرداد ماه

صورت جلسه پنجاه و هشتم
Template settings