مراحل درخواست امتیاز کتاب

/uploads/446/2022/Sep/04/Flowchart of book rating steps.pdf

 

 

راهنمای پذیرش و نشر کتاب 

/uploads/446/2022/Sep/04/Flowchart of printing and logo steps.pdf

 

 

راهنمای کاربردی سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه

/uploads/446/2022/Sep/04/Guide-Medad-General.pdf

Template settings