سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی

سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی

 فهرست مجلات نامعتبر و جعلی

  • ارائه کننده اطلاعات بیش از 2000 عنوان مجله نامعتبر، جعلی و مشکوک و فاقد هر گونه امتیاز و پاداش در وزارت بهداشت؛
  • روزآمدسازی هفتگی، جستجوی در لحظه و هوشمند برای عنوان ISSN و سایر مشخصات مجله؛
  • امکان تهیه خروجی از فهرست مجلات نامعتبر به شکل EXCEL، PDF و یا چاپ.
Template settings