سامانه علم سنجی دانشگاه ها

 سامانه علم سنجی دانشگاه ها
  • دربرگیرنده شاخص‌های علم‌سنجی و عملکردی روزآمد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور؛
  • پایش مداوم، ثبت خودکار، نمایش و تحلیل اطلاعات فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور؛
  • امکان تهیه و رسم نمودارهای مقایسه‌ای بین دانشگاهی بر اساس شاخص‌های پژوهشی مختلف.
 
 
Template settings