سرپرست گروه علم سنجی و پایش

                          سرکار خانم دکتر رزمگیر

                 pub@iums.ac.ir

02186705002

کارشناس اداره کتب و انتشارات

سرکار خانم نظری

pub@iums.ac.ir

02186705506

کارشناس اداره کتب و انتشارات

سرکار خانم زنگیشه

pub@iums.ac.ir

02186705404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings