سرپرست گروه علم سنجی و پایش

                          سرکار خانم دکتر کمالی

                 pub@iums.ac.ir

 

کارشناس اداره کتب و انتشارات

جناب آقای کلانتری

bookiums@gmail.com

pub@iums.ac.ir

02186705556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings